Audyt energetyczny przedsiębiorstwa​

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa nakłada ustawa z dnia 2 maja 2016 r o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831), na dużych przedsiębiorców. Status dużego przedsiębiorcy definiuje załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Duzy przedsiębiorca to taki który:

  • Zatrudnia 250 lub więcej pracowników;
  • Zatrudnia co prawda mniej, niż 250 pracowników, ale ich suma bilansowa przekracza równowartość w złotych polskich 43 milionów euro. Jednocześnie ich łączny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwotę 50 milionów euro;
  • 25% lub więcej kapitału, lub praw do głosowania na zgromadzeniu wspólników, lub akcjonariuszy, kontrolowane jest bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden, lub kilka podmiotów publicznych (należy pamiętać, że od tej reguły istnieją pewne wyjątki).


Należy pamiętać, ze ustawodawca nakłada obowiązek cyklicznego przeprowadzania audytu energetycznego raz na cztery lata.

Czym jest audyty energetyczny przedsiębiorstwa?


Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa określa, jak przedsiębiorstwo zużywa energię, a także w jakiej kondycji znajdują się instalacje oraz nośniki energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje:

  • Wszystkie budynki i obiekty w przedsiębiorstwie
  • Wszystkie instalacje przemysłowe i technologiczne
  • Źródła dostarczania ciepła
  • Sieci przesyłowe i transportowe


W audycie energetycznym możemy wyróżnić dwie główne części, pierwsza to zestawienie zużycia nośników energii, druga to możliwe warianty poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Decyzja o wprowadzeniu zmian lub nie zawsze leży w gestii przedsiębiorcy, audyt ma za zadanie wskazać możliwe oszczędności oraz optymalizacje zużycia energii.

Kto może przeprowadzić Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?


Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny od przedsiębiorcy lub przez zewnętrznych ekspertów posiadających stosowne uprawnienia oraz wiedze i doświadczenie zawodowe w ich przeprowadzaniu.

Jak uzyskać zwolnienie z obowiązkowego audytu przedsiębiorstwa?


Zwolnienie z obowiązkowego cyklicznego audytu przedsiębiorstwa można uzyskać poprzez wdrożenie i certyfikacje systemów zarządzania energią, określonych w normach ISO 50001, lub wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami EMAS, jeśli w ramach wymienionych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Gdzie i jak należy zgłosić przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa?
O przeprowadzeniu obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa należy zawiadomić Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z wymaganiami podanymi na jego oficjalnej stornie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 831.

Zawiadomienie musi zawierać między innymi informacje o proponowanych działaniach mających na celu poprawę wydajności energetycznej przedsiębiorstwa oraz prognozowany okres uzyskiwania oszczędności.

Jakie są kary za brak audyty energetycznego przedsiębiorstwa?
Brak przeprowadzenia ustawowego, obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa skutkuje karą mogącą sięgnąć nawet 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wykonujemy na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Zadzwoń lub napisz aby uzyskać indywidualną wycenę.