Logo loader
0%
728057568 725474123 experci.budowlani@gmail.com
Logo

CO ZROBIĆ JAK POJAWIĄ SIĘ PROBLEMY PRZY ODBIORZE MIESZKANIA?

1. Przeniesienie na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej albo umowy - czyli podpisanie aktu notarialnego. Jest poprzedzone odbiorem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przez nabywcę.

 

Odbiór ten następuje odpowiednio po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu ze strony tego organu.

 

Pamiętaj, że pozwolenie na użytkowanie to gwarancja legalnego użytkowania mieszkania.

 

2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywany w obecności nabywcy.

 

Pamiętaj, że też jesteś stroną tego ważnego wydarzenia. Masz prawo wnosić uwagi.

 

3. Z odbioru, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W protokole odnotowuje się również odmowę dokonania odbioru przez nabywcę w przypadku stwierdzenia wady istotnej, uznanie wady istotnej przez dewelopera albo odmowę uznania wady istotnej przez dewelopera.

 

Masz prawo do zgłaszania, wszelkich usterek. Jeśli deweloper odmawia wpisania usterek, bądź asertywny i odnotuj uwagę o tym, zapisz że protokół jest jednostronny. W takiej sytuacji stwórz swój protokół i przekaż deweloperowi.

 

4. Deweloper jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3, przekazać nabywcy na papierze lub innym trwałym nośniku:

  1. informację o uznaniu wad albo
  2. oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach tej odmowy.

 

5. Jeżeli deweloper nie poinformuje nabywcy o uznaniu wad albo o odmowie uznania wad oraz jej przyczynach w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał wady.

 

Pamiętaj, że to nie Ty masz pilnować 14 dniowego terminu.

 

6. Deweloper jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

 

Pamiętaj, żeby współdziałać z deweloperem, również podczas usuwania usterek. Nie utrudniaj mu zadania, otwieraj lokal, współpracuj. Nie daj drugiej stronie argumentu, który wytłumaczyłby ewentualne opóźnienie.

 

7.Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności, nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 6, wskazuje inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Termin ten nie może powodować nadmiernych niedogodności dla nabywcy.

 

8. Jeżeli deweloper nie usunie wad w terminie wskazanym na podstawie ust. 7 albo nie wskaże takiego terminu, nabywca wyznacza deweloperowi nowy termin na usunięcie wad. Po bezskutecznym upływie tego terminu nabywca może usunąć wady na koszt dewelopera.

 Kontakt

Jestem zainteresowany...

Zgodnie Rozporządzeniem RODO 2016/679 z 27.04.2016 r. art.13 pragniemy poinformować, że Państwa Administratorem danych osobowych „EXPERCI BUDOWLANI SP. Z O.O.". Dane przetwarzane są w celach realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla celów realizacji zleceń, doradztwa technicznego oraz w celach kadrowych. W przypadku chęci usunięcia bądź zmiany swoich danych osobowych napisz na experci.budowlani@gmail.com